Jesteś tutaj: Start » Studia Podyplomowe – "Doskonalenie specjalistyczne z teologii" w Elblągu - informacja Wydziału Teologii UWM Olsztyn

Studia Podyplomowe – "Doskonalenie specjalistyczne z teologii" w Elblągu - informacja Wydziału Teologii UWM Olsztyn

04.08.2017 r.

Witrae Katedra Notre Dame Pary by batigolix

Pobierz dokument w formacie Word: kliknij!

Osoby duchowne i świeckie, posiadające wykształcenie teologiczne oraz uprawnienia nauczycielskie, zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych organizowanych w Elblągu przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie oraz Diecezję Elbląską.

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe – Doskonalenie specjalistyczne z teologii łączą w sobie dwa poziomy: doskonalenie zawodowe (program spełnia wymagania Polskiej Ramy Kwalifikacji; MNiSW i Unii Europejskiej) oraz wewnątrzkościelny. Absolwent studiów uzyskuje specjalizację w zakresie teologii potwierdzoną kanonicznym stopniem licencjata (licentiatus in theologia – konieczne dwa lata studiów), który zgodnie z przepisami kościelnymi zawartymi w Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II Sapientia Christiana i z załączonymi do tego dokumentu Ordinationes – daje prawo nauczania teologii na wydziałach teologicznych, a także umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego. Rok trzeci traktowany jest jako ad doctoratum.

Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, diecezjalnych i duchownych jak i do osób świeckich. Zajęcia odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Część księży elbląskich uczestniczy w studiach w ramach formacji stałej duchowieństwa.

Wykłady odbywają się w wybrane wtorki roku akademickiego. Ich częstotliwość jest dostosowana do rytmu roku duszpasterskiego (nie ma zajęć w czasie intensywnych zajęć duszpasterskich).

Ogólna informacja o programie studiów:

Studia podyplomowe – Doskonalenie specjalistyczne z teologii mają na celu pogłębienie wiedzy teologicznej i obejmują jej trzy główne działy: teologię systematyczną; prawo kanoniczne i teologię pastoralną.

W dziale „teologia systematyczna” zawarte zostały zagadnienia związane z interpretacją Pisma Świętego, patrologią, teologią fundamentalną i dogmatyczną, teologią moralną, teologią duchowości, ekumenizmem czy historią Kościoła. W sumie jest to sześć wykładów kierunkowych oraz sześć wykładów specjalistycznych.

Zagadnienia prawno-kanoniczne obejmują pięć wykładów zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, aspektów prawno-kanonicznych działalności duszpasterskiej i prawnych zasad ochrony zabytków architektury sakralnej.

W dziale teologiczno-pastoralnym zawarte są cztery wykłady kierunkowe za zakresu współczesnej problematyki pastoralnej, duszpasterstwa rodzin, powołań czy misji charytatywnej Kościoła. Istotną część zajęć o charakterze pastoralnym stanowią ćwiczenia (siedem). Obejmują one kwestie formacji kapłańskiej, katechetycznej, duszpasterskiej, wykorzystania mediów w pracy duszpasterskiej, animację grupy czy współczesnego oddziaływania poprzez sztukę sakralną. Przewidziano także trzy wykłady specjalistyczne z zakresu duchowości zakonnej, psychologii pastoralnej i polskiej pobożności maryjnej.

Istotny element studiów stanowi możliwość doskonalenia warsztatu naukowego. Służą temu zajęcia z zakresu metodologii pracy naukowej oraz seminarium naukowe (pięć semestrów). W sumie studia obejmują 420 godzin wykładów i ćwiczeń i trwają sześć semestrów.

Lokalizacja studiów: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej,
ul. Bożego Ciała 10, 82-300 Elbląg

Termiy zajęć w I semestrze:
Początek zajęć - wtorek, 10 października, godz. 8.30
Kolejne zajęcia w październiku: 17.10; 24.10.
Zajęcia w listopadzie: 7.11; 14.11; 21.11; 28.11.
Zajęcia odbywają się w godz. 8.30-15.45 z przerwą na obiad.
W grudniu i styczniu zajęć nie ma.

Procedura zapisów na studia:
1. Rejestracja elektroniczna w systemie IRK na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie do 20 września 2017.
2. Po dokonanej rejestracji należy dostarczyć dokumenty do Sekretariatu Studiów (osobiście bądź pocztą) do 20 września 2017.

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia kierowane do kierownika studiów w formie kwestionariusza wydrukowanego z Internetowej Rejestracji Kandydata;
- kserokopia dowodu osobistego;
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z teologii;
- zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym;
- fotografia o wymiarach 35x45 mm
- dowód wpłaty na I semestr (do 3 października 2017)
- osoby duchowne z poza diecezji elbląskiej – pisemna zgoda przełożonych

Adres dostarczania dokumentów:

Studia Podyplomowe - "Doskonalenie specjalistyczne z teologii", Wydział Teologii UWM, ul. Kard. Hozjusza 15,11-041 Olsztyn, pokój 23

Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 25 września 2017

Koszt studiów:
Rok pierwszy: semestr I - 500 zł (płatne do 3 października 2017), semestr II - 500 zł.
Rok drugi: semestr I - 600 zł, semestr II - 600 zł.
Rok trzeci: semestr I - 500 zł, semestr II - 500 zł. Koszt ogólny: 3200 zł

Numer konta studiów podyplomowych:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
12 1030 1986 2800 0000 2141 0001 z dopiskiem Doskonalenie specjalistyczne z teologii

W celu ułatwienia zaksięgowania dokonanego przelewu bankowego prosi się o wpisanie w rubryce tytułem ( z tytułu) numer subkonta 21.410.001-500.

Szczegółowych informacji udzielają:
Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM - tel. 607 160 857
Pani mgr Beata Żurawska - tel. 89 523 91 20
E-mail: dst@uwm.edu.pl