Jesteś tutaj: Start » List biskupa elbląskiego na niedzielę 26 stycznia 2020 r. [Niedzielę Słowa Bożego]

List biskupa elbląskiego na niedzielę 26 stycznia 2020 r. [Niedzielę Słowa Bożego]

24.01.2020 r.

80045022fe50b16bb96718dfac75e49deefc54d8af2

/foto: naszdziennik.pl/ 

Drodzy Siostry i Bracia, biorący udział w niedzielnej Mszy świętej!

Czytany przed chwilą fragment Ewangelii, w wersji św. Mateusza, z rozdziału czwartego, opowiada o początkach działalności nauczycielskiej Jezusa. Rozpoczęła się ona w Galilei tj. w północnej części ziemskiej ojczyzny Jezusa. Tam znajdowały się miejscowości: Nazaret i Kafarnaum oraz Jezioro Galilejskie. Od zachodu z Galileą graniczyła Fenicja [dzisiejszy Liban], „na północy i wschodzie Syryjczycy, na południu Samarytanie”, lud skłócony z Żydami [zob. ks. R. Kempniak SDB].

Jezus rozpoczął swoją dorosłą samodzielną działalność jako 30-letni mężczyzna. Posiadanie 30 lat było w Jego czasach minimalną miarą wieku, która upoważniała do publicznych wystąpień. Podjął działalność wędrownego nauczyciela. Przypominał swoim rodakom o istnieniu i panowaniu Boga, w świecie i nad życiem każdego człowieka. Jezus posługiwał się tutaj znanym Jego słuchaczom określeniem: królestwo Boże, panowanie Boga, Bóg jako władca i król świata, przyrody i ludzi.

Jezus wzywał również swoich słuchaczy do nawrócenia. Dziś rozumiemy to wezwanie jako potrzebę korekty, nieraz zasadniczej, własnego myślenia, ocen, postaw i zachowań. Nie wszystko bowiem w naszym życiu jest autentyczne, szlachetne i wartościowe. Nauczanie Jezusa jest więc wołaniem o otwarcie się na tajemnicę Boga żywego i na reformę własnego życia, w jego codzienności i konkrecie.

Drodzy Siostry i Bracia w wierze!

Ojciec Święty Franciszek pragnie, aby ta niedziela była odtąd w kalendarzu Kościoła „Niedzielą Słowa Bożego”. Papież rozumie tu słowo Boże jako Pismo Święte. Stary Testament jest niezwykle ważny dla religijnych Żydów. Stary i Nowy Testament są fundamentem wiary i życia religijnego dla chrześcijan, podzielonych z różnych powodów, ale zwracających się do Pisma Świętego, jakby do źródła nieskażonej wody pitnej. Stąd też Niedziela Słowa Bożego będzie miała wymiar ekumeniczny. Będzie przypominała nam katolikom związki z judaizmem oraz z Siostrami i Braćmi z Kościołów, a także społeczności chrześcijańskich.

Ojciec Święty Franciszek prosi nas, abyśmy konsekwentnie wracali do źródeł naszej wiary i religijności, tzn. do Biblii i do Ewangelii. Pismo Święte zostało przełożone prawie na wszystkie języki świata, ale nadal pozostaje księgą mało znaną i często niezrozumianą. A przecież, jak wierzymy, to najważniejszy tekst i najważniejsze księgi. Nie ze względu na wartość historyczną i literacką. Nie z tego powodu, że stały się źródłem inspiracji twórczej dla wielu genialnych artystów z różnych dziedzin sztuki. Pismo Święte jest księgą, zbiorem ksiąg, które zawierają słowo Boże. Niosą myśl Boża i wolę Boga wobec człowieka oraz świata.

Pismo Święte mówi o niepodważalnej godności każdego człowieka. O wolności, której nie wolno go pozbawiać. Mówi o powołaniu ludzi do miłości, do małżeństwa i do wspólnoty. Uczy miłości dojrzałej, trwałej, wiernej, bezinteresownej. Wreszcie Pismo Święte zawiera obietnicę życia i szczęścia wiecznego dla człowieka, pomimo zła, które go dotyka, pomimo chorób i śmierci. Pomimo zła, które wydarzyło się w dziejach: niewolnictwa, eksterminacji narodów, ludobójstwa, holokaustu, obozów koncentracyjnych i gułagów. Pismo Święte zawiera słowo miłosiernego Boga i słowa nadziei Jezusa Chrystusa.

Niedzielę Słowa Bożego będziemy przeżywać także w następnych latach. Stworzy to okazję do promocji Pisma Świętego, nowych jego wydań, ze stale poprawianym tekstem, tłumaczeniami i współczesnym językiem polskim. Papież Franciszek ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego w Kościele przypomniał słynne zdanie św. Hieronima [zm. 419 lub 420] sprzed tysiąca sześciuset lat. Ten znawca i tłumacz Pisma Świętego na język łaciński z języków oryginalnych, uczynił następującą uwagę: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” [PL 24, 17]. Ta uwaga nie przestaje być aktualną pomimo kilkunastu wieków, które dzielą nas od czasu św. Hieronima.

Aby lepiej poznać Jezusa Chrystusa i Bożą myśl wobec ludzi oraz każdego z nas, trzeba sięgać po Pismo Święte. Trzeba je czytać w sposób systematyczny, ciągły, albo wybierając którąś z ksiąg. Najlepiej chyba zaczynać lekturę od Ewangelii np. św. Marka czy Łukasza, a także od księgi Dziejów Apostolskich.

Zachęcam do lektury Pisma Świętego, aby we wspólnocie Kościoła odkrywać słowo, które Pan Bóg kieruje dzisiaj do nas.

bp Jacek Jezierski
biskup elbląski